Αντιδράσεις για επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών-Αιχμή οι επιπτώσεις στον τουρισμό

Ατέλειες και ανεπάρκειες στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΠΟΑΥ Πόρου

«Η πραγματικότητα της ιχθυοκαλλιέργειας ανοιχτών κλωβών είναι ότι το κόστος της για  το περιβάλλον είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε όφελος για τις κοινότητες, ειδικά για εκείνες που εξαρτώνται από τη φύση για τον τουρισμό, όπως ο Πόρος».

Εύα Δουζίνα, πρόεδρος Ιδρύματος Rauch

Πόρος, 25 Οκτωβρίου 2023

Ανάλυση από ανεξάρτητους συμβούλους της Poseidon Aquatic Resource Management Ltd αποκαλύπτει ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 2015 για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στον Πόρο περιέχει σημαντικές ατέλειες και ανεπάρκειες. Η ανάλυση δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Ίδρυμα Rauch, με έδρα στις ΗΠΑ, το οποίο χρηματοδότησε την ανάλυση, και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τον Πόρο Καθετή. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να διαβάσετε την πλήρη ανάλυση στα αγγλικά και αυτόν για την ελληνική μετάφραση. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι το κείμενο αναφοράς είναι το αγγλικό, η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για τη διευκόλυνσή σας.

Η ΣΜΠΕ ανατέθηκε στην εταιρεία AMBIO Α.Ε., στο πλαίσιο αίτησης για την επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών του Πόρου. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν τέσσερα ιχθυοτροφεία στον Πόρο, όμως στις αρχές της δεκαετίας του 2010 η ελληνική κυβέρνηση προετοίμασε ένα σχέδιο για την αύξηση της ετήσιας παραγωγής υδατοκαλλιέργειας από 131.000 σε 470.000 τόνους. Ο Πόρος είναι μία από τις 25 τοποθεσίες που περιλαμβάνονται στο κρατικό σχέδιο για Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ).

Σύμφωνα με την έκθεση της Poseidon, η ΣΜΠΕ περιέχει σημαντικές ατέλειες και ανεπάρκειες και δεν πληροί πλήρως τα αναμενόμενα από μια μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε επίπεδο περιοχής. Η Poseidon κατατάσσει διάφορα σημεία της ΣΜΠΕ στις κατηγορίες των «Κρίσιμων» και «Σοβαρών» αδυναμιών.

  • Ειδικότερα, η μελέτη παρερμηνεύει σοβαρά το μοντέλο MERAMOD, ένα ευρέως αποδεκτό πρότυπο για την πρόβλεψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα εκτροφεία με ιχθυοκλωβούς στη Μεσόγειο, ένα σφάλμα που υποεκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών. Ενώ η μελέτη της AMBIO υπολογίζει το προβλεπόμενο επίπεδο των οργανικών ιζημάτων που θα εναποτίθενται κάτω από τους κλωβούς, δεν παρέχει το παράρτημα που σχετίζεται με αυτούς τους υπολογισμούς. Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες/-ριες δεν γνωρίζουν το γεγονός ότι οι επιπτώσεις θεωρούνται από Μέτριες έως Σοβαρές, επίπεδα περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαράδεκτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Το μοντέλο MERAMOD καταδεικνύει επίσης ότι υπάρχουν ήδη περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μία από τις υφιστάμενες ιχθυοκαλλιέργειες, γεγονός που παραλείπεται από τη ΣΜΠΕ.
  • Η μελέτη δεν ποσοτικοποιεί τον αριθμό, το μέγεθος ή τη θέση των πρόσθετων χερσαίων εγκαταστάσεων που αναμένεται να κατασκευαστούν. Οι σύμβουλοι σημειώνουν: «Πρόκειται για σημαντική παράλειψη, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναγκαίες απαιτήσεις σε χερσαίες υπηρεσίες και υποδομές που χρειάζονται για την υποστήριξη της επέκτασης, η αύξηση της κυκλοφορίας, το απαιτούμενο γλυκό νερό, η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια, τα απαιτούμενα καταλύματα, η επεξεργασία λυμάτων και νερού κλπ. Χωρίς την ποσοτικοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων και των θέσεών τους, δεν είναι δυνατόν να γίνει τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων στο τοπίο. Η ΣΜΠΕ δεν λαμβάνει υπόψη το οπτικό θαλάσσιο τοπίο και τις επιπτώσεις στην ιστιοπλοΐα της περιοχής και στη χρήση προστατευμένων θέσεων και όρμων». Δεδομένης της κεντρικής σημασίας του τουρισμού για τον βιοπορισμό του Πόρου, όπου σχεδόν το 80% του εργατικού δυναμικού ασχολείται άμεσα ή έμμεσα στον τουρισμό, αυτή είναι μια κρίσιμη παράλειψη.
  • Πουθενά στην έκθεση δεν υπάρχει ποσοτικοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων πόρων ή του πώς θα επιβαρυνθούν με την επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών και την παρουσία πρόσθετου προσωπικού. Έτσι, δεν προτείνονται περιβαλλοντικά ή κοινωνικά μέτρα για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από την προτεινόμενη επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών στις υφιστάμενες υποδομές του νησιού.
  • Τέλος, οι σύμβουλοι σημειώνουν ως εξίσου κρίσιμη ατέλεια ότι η ΣΜΠΕ παρουσιάζει περιορισμένες μόνο ενδείξεις διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και καμία προσπάθεια εξεύρεσης αμοιβαία συμφωνημένων μέτρων μετριασμού των κοινωνικών επιπτώσεων.

Δεδομένης της εγγύτητας των προτεινόμενων ιχθυοτροφείων με τα τοπικά τουριστικά κέντρα, είναι ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός ότι δεν έγιναν προσπάθειες από την AMBIO να αντιμετωπιστούν αυτές οι πιθανές συγκρούσεις. Όσοι/-ες αντιδρούν εδώ και χρόνια στις ιχθυοκαλλιέργειες επισημαίνουν ότι αν το σχέδιο εγκριθεί θα επεκτείνει τα τέσσερα μικρά εκτροφεία του Πόρου κατά 28 φορές, καταλαμβάνοντας πλήρως το 25% της ακτογραμμής και του εσωτερικού του νησιού. Επί του παρόντος, το τελικό προεδρικό διάταγμα εκκρεμεί. Πολλοί παράγοντες και κάτοικοι του νησιού εξέφρασαν πρόσφατα την έντονη αντίθεσή τους στα σχέδια στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Saving Poros και κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης με μεγάλη συμμετοχή την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιδρύματος Rauch Εύα Δουζίνα, η οικογένεια της οποίας ζει στον Πόρο εδώ και εκατοντάδες χρόνια, «Η ανάλυση της Poseidon για τη ΣΜΠΕ Πόρου είναι εξαιρετικά σημαντική ως προς τα ερωτήματα που θέτει. Μας κάνει να αναρωτιόμαστε για το περιεχόμενο άλλων ΣΜΠΕ και αν και εκείνες άφησαν τους πολίτες έξω από τη διαδικασία. Η βούληση να προωθηθεί η επέκταση ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι ιχθυοκαλλιέργειες θα προκαλέσουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ειλικρινά αδιανόητη».

Επιπλέον πληροφορίες:

Ολοκληρωμένος κατάλογος Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ)

Πληροφορίες και πηγές για τις ιχθυοκαλλιέργειες

Ντοκιμαντέρ Saving Poros

Το Ίδρυμα Rauch είναι ένα οικογενειακό ίδρυμα με έδρα τις Η.Π.Α., που επενδύει σε ιδέες και οργανισμούς που πυροδοτούν και διατηρούν θετικές συστημικές αλλαγές. Βασιζόμενο σε μια μακρά ιστορία παροχής τεκμηριωμένης έρευνας και δεδομένων για την ενημέρωση της πολιτικής, το τρέχον έργο του επικεντρώνεται στη διερεύνηση των συστημάτων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση, την προμήθεια, την παραγωγή και την παράδοση των τροφίμων. Το ίδρυμα ενδιαφέρεται για το πώς οι παγκόσμιες, εθνικές και περιφερειακές δράσεις επηρεάζουν την υγεία των κοινοτήτων, των οικονομιών και του περιβάλλοντος..

Η Καθετή είναι ένα μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο που εξυπηρετεί τους κατοίκους του Πόρου, της Τροιζηνίας και των Μεθάνων. Αυτήν την περίοδο έχει εστιάσει στην προστασία του απειλούμενου περιβάλλοντος της περιοχής. Η Καθετή υποστηρίζει ντόπιους τεχνίτες και επιχειρηματίες, μαθητές και μαθήτριες που προετοιμάζονται για τη μελλοντική τους ζωή και όλους όσοι επιδιώκουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να μοιραστούν τη γνώση και να απολαύσουν τον πλούτο του τοπικού πολιτισμού. Αποστολή της είναι να θέσει σε κίνηση τη βαθιά εμπειρία και τη δημιουργικότητα που ήδη υπάρχει στην κοινότητα της περιοχής και να παρέχει τα επιπλέον εφόδια που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Καθετή» ονομάζεται ο παραδοσιακός αλιευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από πολλές γενιές ντόπιων οικογενειών. Αποτελείται από ορθογώνια κομμάτια φελλού, ένα βαρίδι και απλά αγκίστρια και είναι σύμβολο εφευρετικότητας και αυτάρκειας. Το όνομα αντανακλά το ρητό: «Δώσε σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον ταΐσεις για μία ημέρα. Μάθε σε έναν άνθρωπο να ψαρεύει και θα τον χορτάσεις για μια ζωή».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΜΕ

Για ελληνικά ΜΜΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Φαίη Ορφανίδου:

fay@katheti.gr

T +30 693 219 0365

Για κάθε άλλη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για συνεντεύξεις και άλλων στοιχείων, επικοινωνήστε με την Curious PR, Λονδίνο:

Sophie Wesley: SophieW@CuriousPR.com T +44(0)20 3397 9111  M +44(0)7880 290702 Ή

Hannah Kapff: Hannah@CuriousPR.com T +44(0)20 3397 9111 M +44(0)7747 794306 

www.CuriousPR.com  Insta CuriousPR | Tw Curious_PR Fb CuriousPR | LI Curious-PR

Προηγουμενο Αρθρο
Αθλητικός Σύλλογος Τροιζηνιακός
29 Σεπτεμβριου 2023
Επομενο Αρθρο
Όταν η Τασμανία συνάντησε τον Πόρο
31 Οκτωβριου 2023

Πρόσφατα Νέα

29 Σεπτεμβρίου 2023

Ο αθλητισμός είναι μια δραστηριότητα που γυμνάζει εξίσου σώμα και μυαλό. Μέσω του αθλητισμού, η νεολαία μας μαθαίνει νέες δεξιότητες και κοινωνικοποιείται, δημιουργώντας φιλίες και συνεργασίες, μέσα σε ένα υγιώς ανταγωνιστικό περιβάλλον.

29 Αυγούστου 2023

Μια αναδρομή στο Poros Arts Festival 2023. Φέτος το καλοκαίρι, το Poros Arts Festival ξεχύθηκε σε καθε σημείο του νησιού μας.

Resources about fish farms featured image
29 Ιουλίου 2023

Ένα καινοτόμο πληροφοριακό εργαλείο με συγκεντρωμένα στοιχεία, έρευνες, βίντεο και αρθρογραφία για τις ιχθυοκαλλιέργειες.

24 Ιουλίου 2023

Ψαρεύοντας για κέρδη: Εταιρεία υδατοκαλλιέργειας συναντά αντίσταση από τοπικές κοινότητες σε Ελλάδα και Ισπανία.

27 Ιουνίου 2023

Ένα πρωτοποριακό ψηφιακό ημερολόγιο τοπικών εκδηλώσεων για τον Πόρο, την Τροιζηνία και τα Μέθανα, που περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της περιοχής, σε ελληνικά και αγγλικά.

01 Ιουνίου 2023

Πολλές χώρες έχουν ήδη απαγορεύσει τις ιχθυοκαλλιέργειες βιομηχανικής κλίμακας σε ανοιχτούς θαλάσσιους κλωβούς, όπως αυτούς στον Πόρο.

winetasting-featured-image
27 Απριλίου 2023

Οι δρόμοι του κρασιού στην περιοχή μας υπάρχουν από την αρχαιότητα. Στις μέρες μας, το κρασί παραμένει ένα δημοφιλές ποτό και ένα σημαντικό γεωργικό προϊόν.

poros trails
26 Απριλίου 2023

Τα μονοπάτια του Πόρου μάς φέρνουν σε επαφή με το πευκοδάσος και το ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον του νησιού.

performing arts
02 Δεκεμβρίου 2022

Το δημιουργικό έργο των κατοίκων της περιοχής είναι η ταυτότητά μας. Ας πάρουμε λοιπόν μια γεύση από τις τοπικές παραστατικές τέχνες.

kyouka
03 Νοεμβρίου 2022

Η «ΚΙΟΥΚΑ» είναι μια σύγχρονη ιστορία ζωής, που περιγράφει το ταξίδι μιας οικογένειας στον Πόρο για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

sundesmos-troizinioi
28 Φεβρουαρίου 2022

Ο Σύνδεσμος των Εν Αθήναις και Πειραιεί Τροιζηνίων ιδρύθηκε το 1895 με έδρα τον Πειραιά και έχει πολλές εκδηλώσεις στο ενεργητικό του.

agios dimitrios
26 Ιανουαρίου 2022

Το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στα Μέθανα χτίστηκε ακριβώς στο χείλος της λάβας περί τα τέλη του 13ου ή αρχές 14ου αιώνα και κρύβει πολλά μυστήρια. 

sillogos poriotissa
25 Ιανουαρίου 2022

Η ποικιλία των εθίμων αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε μικρής κοινωνίας και συνθέτει μια μεγαλύτερη, πολύχρωμη, πολυδύναμη εικόνα, αυτή του πολιτισμού.

oi-filoi-tis-paradosis
23 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά «Οι Φίλοι της Παράδοσης» ιδρύθηκε με σκοπό την προβολή της περιοχής, τη διατήρηση της παράδοσης και της ιστορίας του τόπου. 

volunteering
25 Οκτωβρίου 2021

Ο εθελοντισμός είναι συμπόνια και φροντίδα. Δημιουργεί φιλίες και μας βοηθάει να πετύχουμε πολύπλευρη προσωπική ανάπτυξη. 

olive tree
01 Οκτωβρίου 2021

Ζούμε σε μια περιοχή που μπορεί να χαρακτηριστεί ως γη της ελιάς. Μια περιοχή με βραβεία και παράδοση στην παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδου.

Hiking trails of Poros, Troizhnia and Methana
28 Μαΐου 2021

Οι πεζοπορικές διαδρομές στον Πόρο, την Τροιζηνία και τα Μέθανα ξετυλίγονται σε έναν τόπο με ιδιαίτερη γεωγραφία και ποικιλία τοπίου.

27 Απριλίου 2021

Η περιοχή μας, με το ειδυλλιακό τοπίο της, την παράδοση στην αλιεία και τον τουρισμό, προσφέρεται για αλιευτικό τουρισμό.

feature image Voluntary Fire Unit of Poros
24 Μαρτίου 2021

Ο αλτρουϊσμός αυτών των ανθρώπων διαφυλάσσει το δικαίωμα όλων μας να ζούμε πιο ασφαλείς.

22 Ιανουαρίου 2021

Οι χειροποίητες δημιουργίες συνδυάζουν τη γνώση και τις παραδοσιακές τεχνικές με τη σύγχρονη αισθητική για να παράγουν λειτουργικά, χρηστικά προϊόντα και να εξυπηρετήσουν πρακτικές ανάγκες. Οι τοπικοί τεχνίτες/-ριες έχουν μια αμφίδρομη σχέση με την περιοχή στην οποία ζουν.

21 Δεκεμβρίου 2020

Ο αειφόρος τουρισμός, ένας τουρισμός που σέβεται τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, είναι ιδανικός για αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Αυτό πρεσβεύει η Ec(h)o, η ομάδα των τοπικών συνεργατών του Project Resound, ενός οργανισμού social design, ο οποίος χρησιμοποιεί τις δημιουργικές του ικανότητες για να φέρει θετική αλλαγή στον κόσμο.

24 Νοεμβρίου 2020

Yπάρχει ωραιότερο δώρο από ένα βιβλίο; Η Καθετή συγκέντρωσε σε ένα άρθρο όσα βιβλία με τοπικό άρωμα μπόρεσε να ανακαλύψει και σας τα παρουσιάζει.

29 Οκτωβρίου 2020

Οι άνθρωποι, λένε, μοιάζουν με τον τόπο τους. Για να ανακαλύψουμε την τοπική περιοχή, τις ομορφιές και τις ιδιαιτερότητές της, ο καταλληλότερος τρόπος είναι μέσα από ένα γαστρονομικό ταξίδι. Τα τοπικά προϊόντα και οι τοπικοί παραγωγοί θα μας φανερώσουν θησαυρούς που θα μας εκπλήξουν, δίνοντάς μας μια γεύση από τη γοητεία αυτής της γωνιάς του Σαρωνικού.

30 Σεπτεμβρίου 2020

Η Καθετή επισκέφθηκε τον χώρο του συλλόγου «Πολιτιστική Κίνηση Τροιζήνας» στο Δημοτικό Κατάστημα Τροιζήνας.

03 Ιουλίου 2024

Καθώς ο Πόρος και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα απειλούνται από το σχέδιο ΠΟΑΥ για επέκταση των βιομηχανικών ιχθυοκαλλιεργειών, είναι ζωτικής σημασίας την ημέρα αυτή να επισημανθούν οι κίνδυνοι που ενέχει το σχέδιο αυτό για τις θάλασσές μας.

02 Ιουλίου 2024

Αυτό το καλοκαίρι η Καθετή διοργανώνει και προσφέρει τα «Σοκάκια», ένα περιπετειώδες και διασκεδαστικό παιχνίδι για όσους/-ες επισκέπτονται τον Πόρο.

28 Ιουνίου 2024

Αυτό το καλοκαίρι η Καθετή σάς προσκαλεί να διασκεδάσετε παίζοντας «Τεχνο-κάψουλα», το πρώτο παιχνίδι γνώσεων για τον Πόρο, την Τροιζηνία και τα Μέθανα! Σκοπός της Τεχνο-κάψουλας είναι η γνωριμία μας με τον τοπικό πολιτισμό και την ιστορία μέσα από ένα παιχνίδι γνώσης και τύχης.